Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, June 5, 2011

با توجه به نزدیک شدن به تظاهرات آینده، انتظار روان شدن سیل لینک های ضد مذهب، ضد قومیت ها، ضد گروه های سیاسی، اشخاص سیاسی و غیره را در بالاترین داشته باشیم…

از آنجایی که تجربه نشان داده که با نزدیک شدن به روزهای حساس بالاترین صحنه ی لینک های ضد مذهب، ضد گروه های سیاسی و به خصوص اصلاحات و مجاهدین خلق و غیره میشود، و بنابراین با در نظر گرفتن این که همه ی اینها برای وحدتی که همه برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بدان نیازمندیم، از تمامی کاربران بالاترین استدعا دارم برای حفظ وحدت از ارسال و یا رأی دادن به اینگونه لینک ها خودداری کنند. و یادمان نرود که این تفرقه ها همه نه تنها به ما کمک نمیکنند، که بهترین شرایط را برای دشمن همه ی ما که حاکمان قدرت طلب هستند فراهم میکند.
مسلماً حاکمیت راه کار های مختلفی برای ضربه زدن به جنبش به کار میگیرد. ما نباید فکر کنیم که سپاه سایبری در این روزهای حساس بیکار نشسته یا اقدامی انجام نمیدهد. بلکه تمام توان خود را برای از رمق انداختن مردم، ایجاد شکاف و تفرقه بین گروه ها و لایه های مختلف مردم، ایجاد جو بی اعتمادی به فراخوان های داده شده، و احساس ترس از حضور در خیابان را به کار میبندند. بنابر این رواست که در این شرایط با پرهیز از تفرقه دست در دست هم حرکت کنیم و به یاد بیاوریم که در روزهای اوج خود، متحد بودیم و نمی ترسیدیم، چون همه با هم بودیم…

No comments:

Post a Comment