Pages

Total Pageviews

Followers

Saturday, October 8, 2011

کار "نظام" در سرکوب جامعه خوب پیش نمی رود

منصور امان
 http://www.iranpressnews.com/source/108869.htm

وقتی یک نماینده مجلس مُلاها، آنهم عُضو کُمیسیون اجتماعی آن که وظیفه جو سازی و قانون تراشی برای هموار کردن مسیر تحمیلهای شرعی و فرهنگی بر جامعه را به عُهده دارد از "حق استفاده مردُم از امکانات اشاعه جریان آزاد اطلاعات" سُخن می گوید، می توان شرط بست که کار "نظام" در سرکوب جامعه خوب پیش نمی رود و یا شاید حتی با مانع روبرو شده باشد.

آقای محمد قیوم دهقانی، نماینده ایرانشهر و سرباز و الگان، تنها کسی در نهاد قانونگُذاری رژیم ولایت فقیه نیست که به نظر می رسد خواب نما شده و الهام گرفته که "جمع آوری ماهواره" با "حاکم کردن زور" مُترادف است.

یک عُضو دیگر همین ستاد پُشتیبانی ترور فرهنگی، آقای نصرالله ترابی قهفرحی، نماینده شهرکُرد نیز رهنمود عالمانه داده است: "مسوولان به حق مردُم برای دسترسی به اخبار و اطلاعات احترام بگذارند."

پایوران مزبور، توجُه غیرعادی خود به "حق مردُم" را زمان کوتاهی پس از آن نشان دادند که سرکرده نیروی انتظامی از توقُف "ورود ماموران پُلیس به واحدهای مسکونی" و "عملیات راپل" برای "جمع آوری ماهواره" خبر داد. پاسدار اسماعیل احمدی مُقدم با شکوه از "مُقاومت مردُم در هنگام اجرای قانون"، به صراحت اعتراف کرد که طرح وحشت پراکنی و مرعوب کردن مردُم از این طریق به شکست انجامیده است.

دو عُضو نامبُرده کُمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حاشیه سینه چاک دهی ناگهانی برای "جریان آزاد اطلاعات"، نجوا سر داده اند که با جمع آوری ماهواره، مُشکلات بیشتر شده (قیوم دهقانی) و مردُم با نیروی انتظامی مُبارزه منفی می کنند (ترابی قهفرحی).

گفته های مزبور تردیدی به جا نمی گذارد که جمهوری اسلامی یک دور نبرد با جامعه را باخته است و ناچار گردیده راهکاری که در کنار آزار دُختران و زنان به بهانه بدحجابی، ابزار مُهمی در برقراری رژیم ترور در مُحیطهای عُمومی و خُصوصی به حساب می آمد را روی یخ بگذارد. با این وجود، عقب نشینی اجباری مزبور هرگز به مفهوم پس نشستن از سرکوب و ترور جامعه برای مهار آن در مجموع نیست.

گره خوردن بند ناف رژیم ولایت فقیه به وحشت پراکنی و سرکوب دایمی را آیت الله خاتمی در نمایش جُمعه دیروز (آدینه) به خوبی مُجسم کرده است. او وحشت زده از به صدا درآمدن کوس رُسوایی دُزدی میلیاردی رهبران و وابستگان حُکومت از هر بام و بر سر هر بازار، به هوچی بازی علیه "بی حجابی" پرداخت و خواستار شد: "نباید بگوییم فساد اقتصادی از مساله حجاب مُهم تر است."

در همین روز (آدینه)، سرکردگان بازوی سرکوب "نظام"، اوباش پاسدار و بسیجی شاغل در لشکر ضد شورش "مُحمد رسول الله" را در حاشیه شهر تهران گرد آوردند و تشکیل "گُردانهای امنیتی امام علی" را اعلام کردند. پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران وظیفه "گُردانهای" مزبور را "برخورد با صحنه‌های مختلف اجتماعی" نامید.

سازماندهی جدید اوباش و مانُور تبلیغی روی آن، حرکتی است که بیش از همه در پی چاره جویی و توازُن بخشیدن به ناکامی حُکومت در به اطاعت یا خاموشی واداشتن جامعه از طریق ترور سیستماتیک آن می باشد. شکست از "دیشها"، یک جلوه نمایان شده از این وضعیت است.

No comments:

Post a Comment