Pages

Total Pageviews

Followers

Wednesday, June 1, 2011

من به تنگ آمده ام از همه چیز................بگذارید هواری بزنم ، .....امشب در غم از دست دادن عزت ایران و شهادت مظلومانه فرزندش بانگ الله اکبر سر می‌دهیم

مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها

من دچار خفقانم
خفقان...
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم ، آی
آی با شما هستم این درها را باز کنید
من به دنبال فضائی می گردم
لب بامی ...
سر کوهی...
دل صحرائی ...
که در آنجا نفسی تازه کنم
می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره ی درد مرا باید این داد کند
از شما خفته ی چند
چه کسی می آید با من فریاد کند
چه کسی می آید با من فریاد کند
چه کسی می آید با من فریاد کند

No comments:

Post a Comment