Pages

Total Pageviews

Followers

Friday, June 3, 2011

مچ گیری "استاد مصباح" از "نظام"

منصور امان

در حالی که "نُخبگان" و "عُلما" ی جمهوری اسلامی با بیم و اُمید به کف فنجان قهوه خیره شده اند تا اتفاقی هالیوودی که قرار است امروز نازل شود را حدس بزنند، آیت الله مصباح یزدی، مُبتکر زبر دست چاه یا تونل زمان مشهور جمکران، در یک سُخنرانی روشنگرانه که به گونه بالقوه می تواند مرهمی بر دلشوره این مومنان پریشان احوال باشد، علت کشیده شدن پای امامزمان، اجنه و هالیوود به میانه تُشک کُشتی را توضیح داده است.

او که دامن به کمر بسته تا به سختی مُچ "جریان انحرافی" را بگیرد، ریشه یابی می کند: "این جریان می گوید، چه کسی گفته که آخوندها نایب امام زمان هستند و این اختصاص به آنها دارد؟ ... با خود می گفتند، باید کارهایی کنیم تا بتوانیم بگوییم با امام زمان ارتباط داریم و در این صورت چه نیازی به نایب امام زمان و آخوند است؟"

آقای مصباح به این وسیله به زبان ساده و فهم پذیر، روشن می سازد که دایر شدن یک دُکان تازه در برابر حُجره حق آب و گل دار نظام ولایت فقیه، ترفندی برای بیرون آوردن قُدرت از چنگ روسای آن است و خُلاصه کرده: "این جریان می گوید با این کار علاوه بر اینکه بساط ولایت فقیه برچیده می شود، همچنین مشکل اجرای احکام اسلامی هم حل می شود."

اگر چه "اُستاد مصباح" با وجود اختلاف داغ صنفی با دُکاندار تازه به دوران رسیده، هنوز قادر نشده مُجوزی که امامزمان برای راه انداختن کارتل نمایندگی به او و دوستانش اعطا کرده را نشان بدهد، در عوض اما اهمیت و ضرورتی که راه اندازی شُعبه عالم غیب برای دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی دارد را به هیچ عُنوان نمی توان مُنکر شد. عالم غیبی، پاسُخ استراتژیک نظام دینی و حاکمان آن در باره منبع مشروعیت خود است که آن را از قید اعتنا و در نظر گرفتن رای، اراده، خواست و یا نیاز جامعه رها می کند. آیت الله مصباح از پُشت پیشخوان همین دُکان است که شانه بالا انداخته بود: "مردُم چکاره اند که به کسی حق بدهند؟"

آنچه که زیر تیغ نقد آقای مصباح یزدی قرار گرفته، نه شارلاتانیسم قرون وسطایی این متُد و استدلال، بلکه مُصادره آن از سوی باند نظامی – امنیتی دولت به نفع خود است. اتهام "باند انحرافی" این است که با همان کارتهایی بازی می کند که آقای خامنه ای و شُرکا برای خود دستکاری کرده و کنار گُذاشته اند.

آقای احمدی نژاد و مشایی و همریشان، اجناس مُشابهی همچون امام زمان و جن و خر مُهره که پیشتر دستگاه ولایت فقیه انحصار عرضه آن را داشت را در ویترین گذاشته اند و این همه برای تاجر نگران، آقای یزدی کافی است تا اختیار از کف نهد و در گرما گرم افشای تقلُب بساط روبرو، مکانیزم "بازار" را فاش سازد.

No comments:

Post a Comment