Pages

Total Pageviews

Followers

Thursday, May 12, 2011

آن خامنه ای، و این خامنه ای!

http://www.pyknet.net/
آن خامنه ای، و این خامنه ای!
آنها که ریزش کردند، به زعم آقای خامنه ای، علاوه بر آنها که اکنون زندانی کودتای 22 خرداد اند، همین جوان های آرمان خواه انقلاب و ابتدای جمهوری اسلامی اند. همان ها که به جبهه های جنگ نیز شتافتند و اکنون میوه تلخ درختی
که آنها با خون خود آن را آب دادند، بنام فرماندهان لشگرهای سپاه و نیروی انتظامی و بازجوها و شکنجه گران زندان ها در دامان مردم ستمدیده و داغدیده، فقیر و غارت شده، معتاد و بیکار شده و... جمع شده است!
آقای خامنه ای آن سالها، این بود که در عکسی که در دزفول با بسیجی ها و حزب الهی های آن روز و نه اوباش و عربده کش ها و مداحان چاپلوس و بسیجی های جنگ و جبهه ندیده و نان به نرخ قدرت خورده ای که امثال سردار نقدی فرمانده آنهاست گرفته بود. اینها آن نیروهائی بودند که به زعم ایشان ریزش کردند و به جایش امثال احمدی نژاد و شیخ حسین طائب و نقدی و ذوالنور و... رویش کردند!

No comments:

Post a Comment