Pages

Total Pageviews

Followers

Sunday, May 8, 2011

دو فیلم از تهران رونوشت برابر اصل است!

دو فیلم از تهران
رونوشت برابر اصل است!
خشونت؛ نا امنی، فقر، قانون گریزی، دزدی، جنایت، فحشاء و اعصاب در هم ریخته مردمی که در گردابی اینچنین گرفتار آمده اند، از هر سو و در هر حادثه و رویدادی خود را نشان میدهد. دو فیلم را می بینید، که اتفاقا هر دو از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. البته با دو هدف: موفقیت پلیس و نیروی انتظامی در دستگیری متخلفان و توصیه به رانندگان برای رعایت تابلوهای علائم راهنمایی رانندگی. نه پلیس و نیروی انتظامی در امر حفظ امنیت عمومی موفق اند و نه حاکمیت خود در مدار قانون حرکت می کند که مردم چنین کنند. اشکال خشونتی که نیروی انتظامی و اوباش چماقدار علیه مردم معترض به کودتای 22 خرداد به کار بردند، حالا سارقین و دزدان که ای بسا از شمار همان چماقداران کمکی نیروی انتظامی باشند، برای سرقت در وسط خیابان ها و میادین به کار می برند. پلیسی که از روی پیکر تظاهر کنندگان بر زمین افتاده عبور کرد، چگونه می تواند به مردم توصیه کند در فلان خیابان و یا فلان تونل تابلوهای راهنمائی و رانندگی را مراعات کنند تا تصادف نکنند؟
اسباب و اثاثیه خانه، به خود صاحبخانه می رود. تا سر گندیده از بالا آباد نشود، ناممکن است که در پائین و در بدنه جامعه کار به سامان شود! هر دو فیلم را ببینید!


No comments:

Post a Comment