Pages

Total Pageviews

Followers

Monday, August 15, 2011

تجمع بازاريان معترض به درب اصلی بازار رسيد

دوشنبه، 24 مرداد ماه 1390 برابر با 2011 Monday 15 August


به گزارش ايران كارگر، پارچه فروشان بازار پس از دوهفته اعتصاب وبستن مغازه های خود مقابل درب اصلی وورودی اصلی بازار واقع در سبزه ميدان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی پارچه فروشان پس از دوهفته اعتصاب سراسری صورت گرفت. تجمع پارچه فروشان در برابر وردی اصلی بازار بزگر تهران برای فشار به دولت کودتايی صورت گرفته است. پارچه فروشان مي گويند در شرايط فعلی که همه ی معاملات آنها به صورت چک مدت دار 6 تا 9 ماهه صورت می گيرد پرداخت ماليات برارزش افزوده 4درصدی ظلمی آشکار در حق آنها است وآنها توان پرداخت چنين مالياتی را ندارند.

http://www.iranpressnews.com/source/105241.htm

No comments:

Post a Comment